Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
przekwalifikowanie

Przekwalifikowanie zawodowe - to zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskanie innych kwallifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskanie certyfikatu, licencji, zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu.
Cel przekwalifikowania: uzyskanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia "w cywilu". Uprawnieni żołnierze (byli żołnierze) zawodowi oraz uprawnieni członkowie rodzin byłych żołnierzy zawodowych mogą skorzystać z finansowej pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie (szkolenie, przyuczenie do zawodu) oraz - przy spełnieniu określonych warunków - pokrycie kosztów dojazdów i noclegów.


FINANSOWANIE POMOCY REKONWERSYJNEJ
(na podstawie ustawy - o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

 

Zasady i limity finansowania pomocy rekonwersyjnej

art. 120 ust. 4a

W ramach świadczonej pomocy rekonwersyjnej koszty pokrywane są według następujących limitów:

 • przekwalifikowanie zawodowe (szkolenie, praktyka) - zgodnie z poniżej podanymi limitami oraz art.120 ust. 4b;
 • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki i z powrotem (warunek: odległość ponad 50 km w jedną stronę) - do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia;
 • zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub praktyki (warunek: odległość z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki ponad 50 km w jedną stronę) - do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Limit finansowy jednego noclegu = wartość diety x 150% x 300%.

art. 120 ust. 4e

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, otrzymana przez niego pomoc finansowa podlega w całości zwrotowi.

UWAGA: wykorzystana finansowa pomoc rekonwersyjna jest opodatkowana.
Zgodnie z podaną poniżej podstawą cała udzielona w ramach pomocy rekonwersyjnej pomoc finansowa jest przychodem, który należy wykazać w rozliczeniu rocznym jako przychody z innych źródeł i rozliczyć zgodnie z przesłaną przez Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu na adres wnioskodawcy informacją podatkową PIT 8C.

Podstawa: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje w tym zakresie można otrzymać pod następującymi numerami telefonów Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu:

 • 261 656 942;
 • 261 656 940;
 • 261 656 912.

Wysokość limitów pokrywanych kosztów przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe

1. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY I BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

art. 120 ust. 4b

 • po 4 latach zawodowej służby wojskowej - 100% limitu (2400 zł);
 • po 9 latach służby wojskowej - 200% limitu (4800 zł);
 • po 15 latach służby wojskowej - 300% limitu (7200 zł);
 • zwolniony wskutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej - 300% limitu (7200 zł).

2. RODZINA BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

 • każda osoba uprawniona - 300% limitu (7200 zł).


Procedury pozyskania środków finansowych na przekwalifikowanie (szkolenie):

 1. Żołnierz w służbie:
  • składa do dowódcy jednostki wojskowej wniosek (zał. nr 01) kierowany do odpowiedniego dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) za pośrednictwem właściwego terytorialnie Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ), do którego dołącza załączniki wymienione w informacji załączonej do ww. wniosku;
  • osoba przyjmująca wniosek weryfikuje go pod względem merytorycznym oraz dokonuje sprawdzenia uprawnień instytucji szkoleniowej; adnotację z przeprowadzenia tych czynności wraz z uwagami umieszcza w piśmie przewodnim do przesyłanego wniosku.
 2. Żołnierz po zwolnieniu ze służby wojskowej:
  • składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU), Wojewódzkim Sztabie Wojskowym (WSzW) lub Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ) wniosek (zał. nr 01) kierowany do odpowiedniego dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) za pośrednictwem właściwego terytorialnie Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ), do którego dołącza załączniki wymienione w informacji załączonej do ww. wniosku;
  • osoba przyjmująca wniosek weryfikuje go pod względem merytorycznym oraz dokonuje sprawdzenia uprawnień instytucji szkoleniowej; adnotację z przeprowadzenia tych czynności wraz z uwagami umieszcza w piśmie przewodnim; wniosek wraz z kompletem załączników WSzW lub WKU przesyła do właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
 3. Uprawniony małżonek byłego żołnierza zawodowego:
  • składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) lub Wojewódzkim Sztabie Wojskowym (WSzW) wniosek (zał. nr 01) kierowany do odpowiedniego dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) za pośrednictwem właściwego terytorialnie Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ), do którego dołącza załączniki wymienione w informacji załączonej do ww. wniosku.
 4. Uprawnione dzieci żołnierza zawodowego:
  • składają wnioski (zał. nr 01) kierowane do odpowiedniego dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) za pośrednictwem właściwego terytorialnie Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ), do którego dołączają załączniki wymienione w informacji załączonej do ww. wniosku.


Wydanie decyzji

Decyzję o przyznaniu (odmowie przyznania) środków finansowych na przekwalifikowanie podejmuje dyrektor właściwego terytorialne Wojskowego Biura Emerytalnego. Przesyła ją - w formie pisemnej - do wnioskodawcy na adres jego zamieszkania (wskazany we wniosku).
Organem właściwym do rozpatrywania odwołań wniesionych od decyzji dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego jest dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez żołnierza wniosku, dyrektor WBE wzywa go do pilnego ich usunięcia, uzależniając od tej czynności termin rozpatrzenia wniosku.

Realizacja decyzji

Na wniosek zainteresowanego dyrektor WBE określa w swojej decyzji sposób przekazania środków finansowych (przelew na konto, wypłata "do rąk" wnioskodawcy, przelew na konto firmy szkoleniowej) oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogło to nastąpić.

Finansowanie:

 • żołnierzowi w służbie:
  • dyrektor WBE - pokrywa koszty przekwalifikowania (szkolenia);
  • dowódca (szef) jednostki (instytucji) wojskowej - koszty dojazdów i noclegów (jeżeli takie występują).
 • byłemu żołnierzowi i upoważnionym członkom jego rodziny:
  • dyrektor WBE - wszystkie koszty tj. przekwalifikowania oraz przejazdów i noclegów (jeżeli takie występują).

Pokrycie kosztów następuje:

 • za przekwalifikowanie (szkolenie) - na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez instytucję szkoleniową;
 • za przejazdy i noclegi - na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia (odpowiednio załączniki: praktyka - załącznik nr 12, szkolenie - załącznik nr 11) o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych