Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest specjalną formą pomocy rekonwersyjnej, z której mogą skorzystać żołnierze pełniący służbę, na sześć miesięcy przed zwolnieniem ze służby, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat. Żołnierz zawodowy zainteresowany odbyciem praktyki zawodowej, niezbędnej do uzyskania zatrudnienia, występuje za pośrednictwem i zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, z wnioskiem (załącznik nr 02) do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych jako organu MON właściwego do spraw pomocy rekonwersyjnej, o wyrażenie zgody na odbycie praktyki. Do wniosku dołącza się załączniki wymienione w informacji załączonej do ww. wniosku.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych wyraża zgodę (lub odmawia wyrażenia zgody) na odbycie praktyki zawodowej w formie decyzji administracyjnej.

Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem zakończenia jej przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

W okresie odbywania praktyki żołnierz zawodowy nadal pozostaje na ewidencji swojej jednostki wojskowej, z której otrzymuje należne wynagrodzenie i zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze służby wojskowej (bez dodatków funkcyjnych). Zakład pracy, w którym żołnierz odbywa praktykę zawodową, nie ponosi kosztów wynikających z pracy zainteresowanego w danej firmie (np. kosztów leczenia, ubezpieczenia itp.).

W trakcie praktyki zawodowej można także korzystać z innych form pomocy rekonwersyjnej, finansowanych przez resort ON.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych