Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Akty prawne

ZASADNICZE DOKUMENTY NORMATYWNO-PRAWNE

Działalność rekonwersyjna w Siłach Zbrojnych RP prowadzona jest na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.);
  pobierz plik >>
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - art. 133a (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.);
  pobierz plik >>
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);
  pobierz plik >>
 • Rozporządzenie Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622);
  pobierz plik >>
 • Rozporządzenie Ministra ON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 94 z 2009 r., poz. 778);
  pobierz plik >>
 • Decyzja Nr 440 Ministra ON z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 19, poz. 198);
  pobierz plik >>
 • Procedury postępowania w zakresie wydawania i realizowania przez WBE decyzji na przekwalifikowanie.
 • Wytyczne, rozkazy i polecenia przełożonych.


UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ

A. NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 ROKU O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

I. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

art. 120 ust. 3

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy udzielanej przez właściwe organy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata /art. 120 ust. 3 pkt 1/;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata /art. 120 ust. 3 pkt 2/;
 • praktyk zawodowych na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat /art. 120 ust. 3 pkt 3/.


II. BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

1. DO DWÓCH LAT OD DNIA ZWOLNIENIA
art. 120 ust. 1

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej w kraju albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12 - 15,
c z y l i oprócz zwolnionego z zawodowej służby wojskowej na skutek:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego /art. 111 pkt 1/;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej /art. 111 pkt 12/;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego /art. 111 pkt 13/;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności /aresztu wojskowego/ bez warunkowego zawieszenia jej wykonania /art. 111 pkt 14/;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu /specjalności zawodowej/ /art. 111 pkt 15/,

w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. BEZTERMINOWO OD DNIA ZWOLNIENIA
art. 120 ust. 2

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa /udział w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych; b) misji pokojowej; c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom/, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

3. PONADTO
art. 119 ust. 1

Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5,
c z y l i zwolniony z zawodowej służby wojskowej na skutek:

 • ustalenia przez WKL niezdolności do służby /art. 111 pkt 3/;
 • upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu /art. 111 pkt 8/;
 • upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ /art. 111 pkt 9 ppk. b/;
 • niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej /art. 111 pkt 10/;
 • niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję /art. 112 ust. 1 pkt 3/;
 • otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej /art. 112 ust. 1 pkt 4/;
 • zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza /art. 112 ust. 1 pkt 5,

który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

III. RODZINA BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO
art. 120 ust. 6

Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 


B. NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 ROKU O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. ŻOŁNIERZ ZWOLNIONY Z CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

a) DO DWÓCH LAT OD DNIA ZWOLNIENIA
art. 133a ust. 1

Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w kraju, może korzystać, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

b) BEZTERMINOWO OD DNIA ZWOLNIENIA
art. 133a ust. 2

Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej z powodów, o których mowa w ust. 1, w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa /udział w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych; b) misji pokojowej; c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom/, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1 bezterminowo.

II. RODZINA BYŁEGO ŻOŁNIERZA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
art. 133a ust. 3

Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą bezterminowo korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych