Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Wzory dokumentów

PROPONOWANE I OBOWIĄZUJĄCE WZORY ZASADNICZYCH DOKUMENTÓW REKONWERSYJNYCH

 • Zestawienie obowiązujących dokumentów w rekonwersji (zał. nr 002) - pobierz plik >>

PROPONOWANE WZORY DOKUMENTÓW WYKORZYSTYWANE W ŚWIADCZENIU POMOCY REKONWERSYJNEJ NA PISEMNY WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ

 • Wniosek o finansowanie przekwalifikowania zawodowego (szkolenia) (zał. nr 01) - pobierz plik>>
  Jest to podstawowy dokument, który sporządza (wypełnia), osoba uprawniona do pomocy rekonwersyjnej ubiegająca się o pokrycie całości lub części kosztów swojego przekwalifikowania zawodowego (szkolenia). Wykonany przez osobę zainteresowaną wniosek wraz z dołączonymi do niego załącznikami (wykaz obowiązujących załączników przedstawiono przy wzorze omawianego wniosku) dowódca jednostki (wniosek żołnierza zawodowego), szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) lub komendant WKU (wnioski pozostałych osób uprawnionych) przesyła do odpowiedniego Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ) lub Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ).
 • Wniosek o skierowanie na praktykę zawodową (zał. nr 02) - pobierz plik >>
  Jest to dokument, który wykonuje uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, jeżeli uważa, że odbycie praktyki zawodowej niezbędne jest do uzyskania zatrudnienia po zwolnieniu go z zawodowej służby wojskowej. Wypełniony, wraz z załącznikami, wniosek żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej przesyła bezpośrednio do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej ds. pomocy rekonwersyjnej. Wykaz obowiązujących załączników do wniosku znajduje się przy wzorze omawianego wniosku.
 • Wniosek o udzielenie pomocy w pośrednictwie pracy (zał. nr 03) - pobierz plik >>
  Jest to dokument, który sporządza (wypełnia), osoba uprawniona do pomocy rekonwersyjnej ubiegająca się o pomoc w zatrudnieniu. Część "A" tego dokumentu wypełnia poszukujący pracy w obecności doradcy zawodowego. Część "B" wniosku wypełnia i prowadzi organ rekonwersyjny. Złożone przez zainteresowanych wnioski przechowuje się przez okres 2 lat w trzech grupach: wnioski aktualne, wnioski osób zatrudnionych i wnioski zdezaktualizowane osób niezatrudnionych lub przez nie wycofane. Każdy wniosek powinien być zarejestrowany w "rejestrze poszukujących pracy" - zał. nr 27.
 • Wniosek do szefa WSzW o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje byłego żołnierza zawodowego (zał. nr 04) - pobierz plik >>
  Jest to wystąpienie uprawnionego, byłego żołnierza zawodowego, zainteresowanego pracą na jednoznacznie określonym stanowisku związanym z obronnością kraju, do szefa odpowiedniego WSzW o wydanie zaświadczenia stwierdzającego jego predyspozycje do zajmowania wskazanego stanowiska.
 • Oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (zał. nr 05) - pobierz plik >>
  Jest to dokument po wykonaniu którego żołnierz zawodowy, który posiada co najmniej cztery lata zawodowej służby wojskowej może nawet na dwa lata przed planowanym terminem zwolnienia nabyć uprawnienia i korzystać z pomocy rekonwersyjnej w zakresie finansowania przekwalifikowania zawodowego (szkolenia). Ww. oświadczenie wykonuje się w dwóch egzemplarzach z których jeden stanowi załącznik do wniosku o finansowanie przekwalifikowania zawodowego a drugi należy dołączyć do akt personalnych żołnierza.
 • Zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego (szkolenia) (zał. nr 06) - pobierz plik >>
  Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej stanowi jego zgodę na realizację - w ramach pomocy rekonwersyjnej - przekwalifikowania zawodowego (szkolenia) przez zainteresowanego żołnierza zawodowego.
 • Zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie praktyki zawodowej (zał. nr 07) - pobierz plik >>
  Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej stanowi jego zgodę na realizację przez zainteresowanego żołnierza zawodowego jednostki - w ramach pomocy rekonwersyjnej, na sześć miesięcy przed zwolnieniem - praktyki zawodowej.
 • Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze (zał. nr 08) - pobierz plik >>
  Jest to podstawowy dokument, na podstawie którego ustalane są uprawnienia żołnierza zawodowego do pomocy rekonwersyjnej.
 • Zaświadczenie ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (zał. nr 09) - pobierz plik >>
  Dokument ten niezbędny jest do stwierdzenia uprawnień ośrodka szkolenia (firmy, instytucji szkoleniowej) do prowadzenia szkoleń. Dokument ten wykonuje się wtedy, kiedy firma szkoleniowa nie posiada własnego wzoru stwierdzającego jej uprawnienia do prowadzenia szkoleń.
 • Zaświadczenie instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową (zał. nr 10) - pobierz plik >>
  Jest to dokument, który - na wniosek żołnierza zawodowego, uprawnionego do odbycia praktyki zawodowej - wydaje dyrektor/kierownik zakładu pracy, wyrażający zainteresowanemu zgodę na odbycie w podległej mu firmie praktyki zawodowej.
 • Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów (szkolenie) (zał. nr 11) - pobierz plik >>
  Dokument ten po wypełnieniu składa osoba, która nabyła - realizując w ramach pomocy rekonwersyjnej szkolenie zawodowe - prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdami do miejsca szkolenia oraz noclegami. Oświadczenie wg przedstawionego wzoru żołnierze zawodowi składają w jednostce /instytucji/ wojskowej a pozostałe osoby we właściwym Wojskowym Biurze Emerytalnym. Instytucje, do których składane są te oświadczenia mogą wprowadzić inną ich formę i sposób rozliczania poniesionych kosztów na dojazdy i noclegi.
 • Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów (praktyka) (zał. nr 12) - pobierz plik >>
  Dokument ten po wypełnieniu (o ile w jednostce nie obowiązują inne dokumenty w tym zakresie) składa w organie finansowym jednostki wojskowej uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, który za zgodą dowódcy jednostki odbywał praktykę zawodową i w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów nabył prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdami do miejsca praktyki oraz noclegami.
 • Oświadczenie o stanie cywilnym (zał. nr 13) - pobierz plik >>
  Dokument ten sporządzają jako załącznik do wniosku uprawnione do pomocy rekonwersyjnej dzieci w wieku od 18 do 25 lat byłych żołnierzy zawodowych, które ubiegają się o finansowanie przekwalifikowania zawodowego (szkolenia).
 • Propozycja układu (wzór) pisma przewodniego (zał. nr 14) - pobierz plik>>
  Nie jest to druk do wypełniania, a jest to propozycja układu (wzór) pisma przewodniego dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, za którym powinny być przesyłane do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) uprawnionych osób, które w ramach pomocy rekonwersyjnej ubiegają się o pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego.

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA SZCZEBLU JEDNOSTKI I INSTYTUCJI WOJSKOWEJ

  • Rejestr podjętych działań rekonwersyjnych (zał. nr 20) - pobierz plik >>
   Dokument ten prowadzi każdy organ rekonwersyjny w zeszycie A-4. Jest to ewidencja całej bieżącej działalności rekonwersyjnej. W kolumnie 6 "uwagi, kod sprawy" przy każdym zaewidencjonowanym przedsięwzięciu wpisuje się wielkimi drukowanymi literami jego kod w celu ułatwienia później sporządzenia miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zestawień, meldunków, sprawozdań, itp. Przyjęto na przykład następujące kody: porady indywidualne - I; porady telefoniczne i internetowe - T; porady grupowe - G; dyżury w jednostce (instytucji) wojskowej - D; szkolenie kadry w jednostce - Sz; wnioski o finansowanie szkolenia - W itp. Kodowanie może ustalać sobie indywidualnie, każdy organ rekonwersyjny, biorąc pod uwagę zakres realizowanych na danym szczeblu przedsięwzięć. Opracowany wykaz kodów powinien znajdować się w "rejestrze podjętych działań rekonwersyjnych". Rejestr przechowuje się bezterminowo.
  • Wykaz żołnierzy jednostki (instytucji) wojskowej po decyzjach o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (zał. nr 21) - pobierz plik >>
   Wykaz wszystkich żołnierzy jednostki (instytucji) wojskowej po decyzjach o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej wykonuje dowódca jednostki lub wyznaczona przez niego osoba i przesyła go do odpowiedniego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej. Wykazy wykonuje się i przesyła na bieżąco tak, jak wpływają do jednostki, określone ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dokumenty stanowiące podstawę do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Wykaz dołącza się do "podstawowych danych o jednostce (instytucji) wojskowej" (zał. nr 33). Służy on do analizy oraz oceny skutków kadrowych wprowadzanych zmian restrukturyzacyjnych i podejmowania w związku z tym odpowiednich przedsięwzięć rekonwersyjnych. Wykaz przechowuje się do czasu zwolnienia ze służby ostatniego żołnierza zawodowego w nim ujętego.
  • Zgłoszenie żołnierzy zawodowych jednostki (instytucji) wojskowej do udziału w zajęciach grupowych (zał. nr 22) - pobierz plik >>
   Zgłoszenie, uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej, żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej do udziału w zajęciach grupowych wykonuje dowódca jednostki (instytucji) wojskowej i przesyła je bezpośrednio do odpowiedniego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej. Zgłoszenie wykonuje się niezwłocznie po wręczeniu żołnierzowi decyzji (rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i uzgodnieniu z nim uczestnictwa w zajęciach grupowych. Nie ujmuje się w zgłoszeniu żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej, którzy zrezygnowali z udziału w zajęciach grupowych i złożyli w tym zakresie pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach grupowych (zał. nr 23). Złożone przez żołnierza zawodowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach grupowych dołącza się do jego akt personalnych. Zgłoszenie wypełnia się zgodnie z opisem kolumn z tym, że w kolumnie 6, należy wpisywać nazwę miesiąca, który powinien co najmniej 2-4 miesiące poprzedzać datę zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.
  • Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach grupowych (zał. nr 23) - pobierz plik >>
   Dokument ten sporządza żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej uprawniony do pomocy rekonwersyjnej, który rezygnuje z udziału w zajęciach grupowych. Oświadczenie to dołącza się do akt personalnych żołnierza zawodowego.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach grupowych (zał. nr 24) - pobierz plik >>
   Dokument ten, na indywidualne wnioski uczestników zajęć (indywidualnych lub grypowych) z doradztwa zawodowego, sporządza dla zainteresowanych kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej organizujący szkolenie.
  • Wykaz żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej, ujętych na ewidencję WKU (zał. nr 25) - pobierz plik >>
   WKU prowadzi ten dokument na bieżąco tak jak zgłaszają się żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej. Po zakończeniu każdego kwartału WKU sporządza wyciąg z tego rejestru za ostatni kwartał i przesyła go do odpowiedniego WSzW. Dokument ten służy do kontaktów z uprawnionymi do pomocy rekonwersyjnej oraz do analizy i oceny potrzeb działań rekonwersyjnych na danym obszarze. Na szczeblu WSzW dokument ten przechowywać należy przez okres 5 lat.
  • Zestawienie zbiorcze żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej ujętych na ewidencję WKU (zał. nr 26) - pobierz plik >>
   Dokument ten, na podstawie "wykazów żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej..." (zał. nr 25) przesyłanych z podległych WKU, wykonuje WSzW i przesyła po zakończeniu każdego kwartału do odpowiedniego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej wraz ze "sprawozdaniem z działalności służbowej..." (zał. nr 35).
  • Rejestr poszukujących pracy (zał. nr 27) - pobierz plik >>
   Rejestr prowadzą wszystkie organy rekonwersyjne, które zajmują się pośrednictwem pracy. Rejestr służy do ewidencji osób poszukujących pracy oraz szybkiej analizy potrzeb i możliwości w stosunku do wymogów zmieniającego się rynku pracy. Dokument przechowuje się przez okres 3 lat od ostatniego w nim zapisu.
  • Rejestr ofert pracy (zał. nr 28) - pobierz plik >>
   Dokument prowadzą wszystkie organy rekonwersyjne, które zajmują się pośrednictwem pracy. Rejestr służy do ewidencji ofert pracy oraz szybkiej analizy potrzeb i możliwości w stosunku do wymogów zmieniającego się rynku pracy. Dokument przechowuje się przez okres 3 lat od ostatniego w nim zapisu.
  • Oferta pracy (zał. nr 29) - pobierz plik >>
   Wzór ten przeznaczony jest, po wypełnieniu, do przesyłania do innych organów rekonwersyjnych, jednostek wojskowych oraz umieszczania na tablicach informacyjnych. Wykonuje się go wtedy, kiedy firma nie posiada lub nie dostarczyła własnej oferty albo, jeżeli musimy ze zbyt długiej i zawiłej oferty, wykonać krótką i czytelną dla zainteresowanych. Często konieczność wykonania oferty związana może być ze źródłem jej pozyskania i sposobem rozpowszechniania. Oferty przechowuje się przez okres ich ważności.
  • Oferta szkoleniowa (zał. nr 30) - pobierz plik >>
   Wzór ten przeznaczony jest, po wypełnieniu, do przesyłania do innych organów rekonwersyjnych, jednostek wojskowych oraz umieszczania na tablicach informacyjnych. Wykonuje się go wtedy, kiedy firma nie posiada lub nie dostarczyła własnej oferty albo, jeżeli musimy ze zbyt długiej i zawiłej oferty, wykonać krótką i czytelną dla zainteresowanych. Często konieczność wykonania oferty związana może być ze źródłem jej pozyskania i sposobem rozpowszechniania. Oferty przechowuje się przez okres ich ważności.
  • Notatka ze spotkania z firmą (instytucją) (zał. nr 31) - pobierz plik >>
   Notatkę sporządza się po każdym pierwszym (może być i po kolejnym) spotkaniu z firmą (instytucją). Jest to podstawowy dokument (obok umowy czy porozumienia) roboczy w zakresie współpracy i uzgodnień z firmami oraz instytucjami na obszarze działania. Notatki przechowuje się przez okres 3 lat w dwóch grupach: notatki sporządzone z firmami, z którymi aktualnie realizowana jest współpraca i notatki sporządzone z firmami, z którymi współpraca z różnych przyczyn nie jest realizowana.
  • Ewidencja przebiegu współpracy z firmą (instytucją) (zał. nr 32) - pobierz plik >>
   Dokument ten - to ewidencja dalszego działania po nawiązaniu współpracy z firmą (instytucją). Dokument ten przechowuje się wraz z odpowiednią "notatką" (zał. nr 31).
  • Podstawowe dane o jednostce (instytucji) wojskowej (zał. nr 33) - pobierz plik >>
   Dokument ten sporządza (najkorzystniej w czasie pobytu w jednostce (instytucji) wojskowej pracownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej lub WSzW. Dobrze prowadzony dokument, uaktualniany przynajmniej raz na kwartał, pozwala właściwie oceniać sytuację kadrową w danej jednostce (instytucji) wojskowej oraz terminowo podejmować odpowiednie przedsięwzięcia rekonwersyjne.
  • Rejestr wniosków o pomoc rekonwersyjną (zał. nr 34) - pobierz plik >>
   Dokument, który na szczeblu Ośrodka Aktywizacji Zawodowej służy do szczegółowej ewidencji wniosków o finansowanie przekwalifikowania (szkolenia) zawodowego w zakresie ich ilości, wartości oraz terminów i sposobów rozpatrzenia.
  • Sprawozdanie z działalności służbowej... za okres... (zał. nr 35) - pobierz plik >>
   Jest to dokument sprawozdawczy organów rekonwersyjnych, wykonywany wg treści zawartych w jego wzorze. Sprawozdanie sporządzają wszystkie etatowe organy rekonwersyjne w cyklach miesięcznych (mogą być, po odpowiednim uprzedzeniu, sporządzane dodatkowo w innych okresach) i przesyłają je zgodnie z terminami określonymi w rocznych planach zasadniczej działalności do kolejnego, nadrzędnego szczebla rekonwersyjnego.
  • Zestawienie statystyczne dotyczące działalności rekonwersyjnej (zał. nr 36) - pobierz plik >>
   Dokument ten wypełnia się zgodnie z informacjami zawartymi we wzorze. Zestawienie stanowi załącznik do "sprawozdania..." (zał. nr 35).
  • Wykaz rodzin żołnierzy jednostki (instytucji) wojskowej, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (zał. nr 37) - pobierz plik >>
   Wykaz rodzin żołnierzy jednostki (instytucji) wojskowej, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych wykonuje - po wpłynięciu do jednostki, udokumentowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prawomocnej informacji o zaginięciu lub śmierci żołnierza - dowódca jednostki lub wyznaczona przez niego osoba i przesyła go niezwłocznie do odpowiedniego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej. Sporządzany wykaz dotyczy uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej członków rodzin żołnierzy. Dokument ten wypełnia się zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze (zał. nr 37).

  U W A G I:

  1. "Wzory zasadniczych dokumentów rekonwersyjnych" wykonane zostały na podstawie obowiązujących aktów normatywno-prawnych przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu.
  2. Wzory opracowano w celu:
   • ułatwienia pozyskiwania pomocy rekonwersyjnej osobom uprawnionym;
   • ujednolicenia i usystematyzowania postępowania w zakresie, szeroko rozumianej, działalności rekonwersyjnej realizowanej przez organy rekonwersyjne oraz jednostki i instytucje wojskowe realizujące zadania rekonwersyjne.
  3. Przy wykonywaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu, udostępnianiu, przesyłaniu oraz przechowywaniu dokumentów rekonwersyjnych należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
  4. Dokumenty wypełniać należy starannie pismem trwałym oprócz rubryk, które mogą z różnych względów ulegać zmianom - te wypełniać ołówkiem.
  5. Wszystkie dokumenty w miarę możliwości, należy grupować rodzajami spraw i problemów, jednostkami (instytucjami) wojskowymi oraz latami.
  6. Dokumenty rekonwersyjne, przy posiadaniu odpowiednich możliwości i zabezpieczeń mogą być prowadzone i przetwarzane w systemach komputerowych (informatycznych) oraz przekazywane pocztą elektroniczną.
  7. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie, wyłącznie na swoim szczeblu organizacyjnym, zmian w obowiązujących dokumentach, ale tylko takich, które nie będą powodowały zmniejszenia zawartych w nich informacji.
  8. Oprócz obowiązujących dokumentów, zezwala się w uzasadnionych przypadkach na wprowadzanie własnych dokumentów dodatkowych i pomocniczych.
  9. We wzory obowiązujących dokumentów organy rekonwersyjne wyposaża, sprawujący merytoryczny nadzór, przełożony.
  10. Obowiązujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych dokumenty rekonwersyjne będą sprawdzane w czasie prowadzonych kontroli i nadzorów.
  11. Do wprowadzania zmian we wzorach dokumentów upoważniony jest organ je wydający.

   

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych