Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Oferta PUP

I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) są instytucjami rynku pracy, w których były żołnierz zawodowy po dopełnieniu obowiązku rejestracji w urzędzie może skorzystać z różnych form pomocy (instrumentów rynku pracy). Zasadniczymi usługami oferowanymi przez PUP są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń. Usługi świadczone przez PUP są usługami bezpłatnymi.

Wszystkie urzędy prowadzą działalność zgodnie z "Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" (Ustawa - tekst jednolity z 2015 r., Dz. U., poz. 149 z późniejszymi zmianami). Udzielają one pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz żołnierzom rezerwy według zasad przedstawionych w poniższej informacji.

Przedstawiona informacja nie omawia treści całej Ustawy, a jedynie sygnalizuje niektóre jej zapisy. Należy zdawać sobie sprawę również z tego, że potrzeby każdej osoby zarejestrowanej w PUP są inne i w związku z tym rozpatrywane są jako indywidualne przypadki według decyzji dyrektora urzędu.

II. ŚWIADCZENIA OFEROWANE PRZEZ PUP ŻOŁNIERZOM REZERWY

Żołnierz rezerwy wg ww. ustawy - to osoba zwolniona z zawodowej służby wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, status żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. W tym okresie były żołnierz zawodowy może być:

 • osobą bezrobotną - jest to żołnierz, który nie nabył i nie otrzymuje żadnych świadczeń emerytalno-rentowych,
 • osobą poszukującą pracy (przez 36 miesięcy od dnia zwolnienia) - jest to żołnierz, który pobiera w całości lub części świadczenia emerytalno-rentowe.

Były żołnierz zawodowy ze statusem bezrobotnego może skorzystać z następujących świadczeń:

 • pośrednictwo pracy (otwarte i zamknięte),
 • poradnictwo zawodowe (porady i informacje zawodowe),
 • kluby pracy (pomoc doraźna, warsztaty i szkolenia z zakresu poszukiwania pracy),
 • szkolenia grupowe (stypendium, zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz kosztów przejazdu),
 • szkolenie indywidualne (do 300% przeciętnego wynagrodzenia),
 • pożyczka szkoleniowa (do 400% przeciętnego wynagrodzenia),
 • studia podyplomowe (do 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia) i 20% zasiłku-stypendium,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, licencji (do 100% przeciętnego wynagrodzenia),
 • refundacja kosztów przejazdu do pracodawcy, który złożył ofertę w PUP,
 • finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania odbywających staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub uczestniczący w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • dodatek aktywizacyjny - przy samodzielnym znalezieniu pracy podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • prace interwencyjne - nie mylić z pracami publicznymi, gdyż nie jest to zamiatanie ulic, odśnieżanie itp., a interwencja Urzędu polega na pokrywaniu pracodawcy pewnej części kosztów zatrudnienia pracownika.

Były żołnierz zawodowy ze statusem poszukującego pracy może skorzystać z następujących świadczeń:

 • pośrednictwo pracy (otwarte i zamknięte),
 • poradnictwo zawodowe (porady i informacje zawodowe),
 • kluby pracy (pomoc doraźna, warsztaty i szkolenia z zakresu poszukiwania pracy),
 • szkolenia grupowe (stypendium, zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz kosztów przejazdu),
 • szkolenie indywidualne (do 300% przeciętnego wynagrodzenia),
 • pożyczka szkoleniowa (do 400% przeciętnego wynagrodzenia),
 • studia podyplomowe (do 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia) i 20% zasiłku-stypendium,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, licencji (do 100% przeciętnego wynagrodzenia).

Dobrze jest, rejestrując się w PUP wiedzieć co chcemy osiągnąć i jakie świadczenia nam przysługują, a w kontaktach z pracodawcami również wiedzieć o możliwości obniżenia kosztów zatrudnienia, dofinansowania wyposażenia miejsca pracy czy podniesienia kwalifikacji za pieniądze PUP - co można wykorzystać jako atut w uzyskaniu stanowiska pracy.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych