Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Aktualności
Roczna odprawa szkoleniowo-zadaniowa
28.02.2018
W dniu 27 lutego 2018 roku w siedzibie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu odbyła się roczna odprawa szkoleniowo-zadaniowa organów rekonwersji realizujących swoją działalność na obszarach województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego

W rocznej odprawie wzięło udział 8 osób: kierownik i specjaliści OAZ Wrocław, specjaliści poszczególnych WSzW oraz przedstawicielka WBE Wrocław. Podczas odprawy dokonano oceny przedsięwzięć rekonwersyjnych realizowanych w 2017 roku, wypracowano wnioski z ich realizacji w poszczególnych województwach oraz na całym obszarze administrowanym przez OAZ, a także przyjęto główne kierunki działalności rekonwersyjnej na rok 2018. Kierownik Ośrodka w swoim wystąpieniu wysoko ocenił wysiłek pracowników OAZ i WSzW w realizację zadań ubiegłego roku, wskazał obszary działalności rekonwersyjnej wymagające wzmożonej pracy i zaangażowania oraz polecił w 2018 roku skupić się na realizacji zadania głównego, które brzmi: „NA KAŻDYM SZCZEBLU ORGANIZACYJNYM ZINTENSYFIKOWAĆ UPOWSZECHNIENIE ZASAD FUNKCJONOWANIA REKONWERSJI KADR SZ RP. DOSKONALIĆ SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWEYCH I BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA NA CYWILNYM RYNKU PRACY” Głównymi celami działalności rekonwersyjnej OAZ we Wrocławiu na 2018 rok są: - Przygotowanie żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. - Objęcie kompleksowymi działaniami pomocowymi w zakresie rekonwersji uprawnionych członków rodzin byłych żołnierzy zawodowych oraz pomoc rekonwersyjna zwalnianym z pracy pracownikom wojska. - Poprawa efektywności działań rekonwersyjnych poprzez współpracę z jednostkami wojskowymi i instytucjami rynku pracy. - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności organizacyjnych pracowników rekonwersji.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych