Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
o rekonwersji

ISTOTA DZIAŁALNOŚCI REKONWERSYJNEJ

Rekonwersją kadr przyjmuje się określać zespół (system) prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocowych, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Istotą rekonwersji kadr jest podejmowanie przez wyspecjalizowane organy wojskowe, wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych różnorodnych działań ukierunkowanych na ich społeczną adaptację oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy lub do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Pomoc rekonwersyjna - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej. Pomocą tą obejmuje się również małżonków i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Na przełomie 2007 i 2008 roku, w Siłach Zbrojnych RP wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy rekonwersyjnej oraz nowe struktury organów rekonwersyjnych (patrz schemat poniżej).

FORMY I METODY POMOCY REKONWERSYJNEJ
(na podstawie Decyzji nr 440/MON pkt 12)

- informacja zawodowa
- doradztwo zawodowe, w tym zajęcia grupowe
- przekwalifikowanie
- pośrednictwo pracy
- praktyki zawodowe

INNE FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

- szkolenia
- informacje (materiały informacyjne)
- dyżury rekonwersyjne
- targi i giełdy pracy
- wspieranie własnej działalności gospodarczej
- informacje o szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnychSTRUKTURA ORGANÓW REKONWERSJI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych